Podporujeme deti zo sociálne slabších rodín a prispievame im na aktivity v oblasti kultúry, vedy a športu.

O nás

Nadačný fond Andrey Verešovej (NF AV) podporuje talentované deti zo sociálne slabších rodín a detských domovov v oblasti kultúry, športu a vzdelávania. Cieľom Nadačného Fondu je všestranne prispievať k zlepšovaniu kvality života detí a ich rozvoju. Základná rovnica našej pomoci je jednoduchá. Konkrétne dieťa – konkrétna potreba – konkrétny dárca. Piliermi našej charitatívnej činnosti sú individuálna pomoc, transparentnosť, adresnosť a efektivita. O našej činnosti pravidelne komunikujeme s médiami prostredníctvom zakladateľky nadácie, pani Andrey Verešovej, a prostredníctvom projektov a akcií, ktoré organizujeme. Naša nadácia sa zameriava na podporu vzdelávacích aktivít a projektov spojených s rozvojom talentov, využitím voľného času, čihľadaním vhodného profesného zamerania detí. Zameriavame sa na deti z finančne znevýhodnených a sociálne slabších pomerov a na detské domovy. Okrem toho je našim cieľom plniť detské sny. Sprostredkovávame stretnutia detí so známymi osobnosťami z oblasti, v ktorej sa deti chcú realizovať a rozvíjať nadanie. Idoly a vzory môžu byť ďalšou motiváciou a inšpiráciou v ich živote a štúdiu. Organizujeme výlety, tábory, semináre, módne prehliadky, športové turnaje, školenia. Vzdelávacím a výchovným pôsobením napomáhame nielen ich psychickému a fyzickému rozvoju, ale v konečnom dôsledku aj rozvoju celej spoločnosti. Deti sú naša budúcnosť. Činnosť našej nadácie je možná len vďaka financovaniu z viacerých zdrojov. Veľmi cenná je pre nás každá podpora od našich darcov, priaznivcov a dobrovoľníkov. Pomôcť nám môžete aj vy. Podporíte tak ďalší rozvoj našich programov pre deti.

 

Ako môžete pomôcť?

Ďakujeme za váš záujem pomôcť. Naša činnosť je možná len vďaka vašej pomoci. Veľmi dôležitá je pre nás podpora od našich darcov, priaznivcov a dobrovoľníkov. Vzdelávacím a výchovným pôsobením napomáhame psychickému i fyzickému rozvoji detí a zvyšujeme nádej na ich lepšiu budúcnosť.

Pomôcť môžete zaslaním ľubovoľnej finančnej čiastky na číslo účtu:

2113544249/2700
bankový účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Pre platbu zo zahraničia (alebo zo SR), použite, prosím, medzinárodné formáty:
IBAN (= medzinárodné číslo účtu): CZ75 2700 0000 0021 1354 4249
SWIFT (= medzinárodný kód banky): BACXCZPP